Llywodraethwyr

Aelodau’r Corff

Enw / Name
Categori (e.e. ALl / Cymunedol / Rhiant) Category (e.g. LA / Community / Parent)
Cyfrifoldeb / Responsibility
Dyddiad Gorffen / Expiry Date
Mrs Shan James
Rhiant/ Parent
Amddiffyn Plant, Gwyddoniaeth, ADCDF, Chwythu’r Chwiban,
Child Protection, Science, ESDGC and Whistleblowing
03/09/2017
Mr Rhodri Gibson
Rhiant/ Parent
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Rhifedd
Additional Learning Needs and Numeracy
2/11/2019
Miss Catryn Lawrence
Pennaeth / Headteacher
Cllr David Mason
ALl / LA
Health and Safety / Iechyd a Diogelwch
04/05/2017
Miss Rhian Cory
Athro / Teacher
05/02/2019
Mr Ceris Gruffudd
Cymuned / Community
Presenoldeb / Attendance
10/03/2021
Mr Ben Hopkins
ALl / LA
TGCh ac Addysg Grefyddol
ICT and Religious Eduction
02/11/2019
Mrs Manon Curley
Rhiant / Parent
Llythrennedd / Literacy
23/09/2020
Mrs Glenys Morgan
Cymuned / Community
Cytundeb Llwyth Gwaith ac E-ddiogelwch
Workload Agreement and E-Safety
01/09/2020

Dewiswch y dolenni islaw i ddarganfod mwy am waith y corf llywodraethol.

PDFImageAdroddiad Diweddaraf Llywodraethwyr Blynyddol i Rieni

PDFImageData Cyfnod Sylfaen 2015/16

PDFImageData Cyfnod Allweddol 2 2015/16